Kariera

Jeśli są Państwo zainteresowani pracą w naszej firmie, zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu

 

Klauzula Informacyjna.
 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm. dalej jako: RODO) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VM Media GroupSp z o.o. (80–180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 73);
 2. jako administrator danych osobowych odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — ochrona.danych@viamedica.pl;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej — na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. — rekrutacji (tylko i wyłącznie jeżeli Pani/Pan wyraziła/-ł na to zgodę);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb przyszłych — na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. — rekrutacji (tylko i wyłącznie jeżeli Pani/Pan wyraziła/-ł na to zgodę);
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez inne podmioty, w tym w szczególności Odbiorcami danych w rozumieniu mogą być podmioty świadczące obsługę techniczną i technologiczną w związku z prowadzeniem procesu rekrutacyjnego w celach związanych z realizacją procesów rekrutacji, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w przypadku wyrażenia zgody dla potrzeb aktualnej rekrutacji przez okres 6 miesięcy wyznaczony przez administratora, przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 10;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w przypadku wyrażenia zgody dla potrzeb przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora, przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 10;
 9. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-maila do Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 2;
 10. niezależnie od postanowień pkt. 9 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa; wobec danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym, możecie Państwo złożyć sprzeciw na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3.; w przypadku złożenia sprzeciwu po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa;
 12. Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 13. podanie danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.