Polityka wydawnicza


POLITYKA WYDAWNICZA


I. Zakres działalności Wydawcy
Via Medica to grupa kilku powiązanych ze sobą polskich spółek, które od 1992 roku nieprzerwanie prowadzą działalność wydawniczą, informacyjną i organizacyjną w zakresie nauk medycznych. Dysponuje ponad 100-osobowym zespołem fachowców, w tym gwarantujących sprawne przeprowadzenie pełnego cyklu wydawniczo-poligraficzno-logistycznego wydawanych publikacji. Współpracuje z najlepszymi ekspertami reprezentującymi poszczególne specjalności medyczne – polskimi i zagranicznymi; z wieloma towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami. Od lat wydaje zarówno czasopisma, jak i monografie naukowe z zakresu medycyny. Lista wydawanych czasopism systematycznie wzrasta i obecnie zawiera ona przeszło 40 tytułów, obejmując zarówno periodyki dydaktyczne, dydaktyczno-naukowe, jak i naukowe, wysoce specjalistyczne, indeksowane w międzynarodowych bazach literatury biomedycznej, takich jak MEDLINE, Science Citation Index Expanded i SCOPUS.
W zakresie publikacji niecyklicznych wydawane są zarówno obszerne opracowania zbiorowe o objętości kilkudziesięciu arkuszy wydawniczych, jak i mniejsze praktyczne podręczniki dla lekarzy lub studentów. Szczególne znaczenie w dotychczasowym dorobku odgrywają monografie naukowe, objęte patronatami naukowych towarzystw medycznych, dotyczące wybranych dziedzin medycyny, tworzone przy udziale szerokich gremiów autorskich, w skład których wchodzą praktycznie wszyscy najlepsi eksperci z poszczególnych specjalności.

II. Zasady publikacji
Zasady publikacji w przypadku czasopism naukowych są szczegółowo opisane w wytycznych dla autorów dostępnych na odpowiednich stronach internetowych wydawanych periodyków (https://journals.viamedica.pl). W przypadku książek i innych publikacji niecyklicznych zasady publikacji oraz współpracy z autorami w tym zakresie określają zawierane umowy wydawnicze, regulujące takie obszary, jak: pozyskanie przez Wydawcę uprawnień wydawniczych stosownie do zakresu eksploatacji dzieła, oświadczenia dotyczące oryginalności, ochrony własności intelektualnej, braku wad prawnych, technicznych warunków współpracy, wynagrodzenia, ochrony danych osobowych etc. Nabór tekstów do publikacji jest wynikiem zarówno inicjatyw Wydawcy, który realizuje przyjęty plan wydawniczy, jak i propozycji wydawniczych zgłaszanych bezpośrednio przez autorów w zakresie publikacji naukowych, jak i nienaukowych.

III. Etyka publikacyjna
Wydawnictwo respektuje i propaguje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics) https://publicationethics.org.

Czuwając nad przestrzeganiem tych zasad przez wszystkich uczestników procesu wydawniczego, wydawnictwo, w przypadku autorów, szczególną uwagę zwraca na:
1.    Rzetelność naukową, która w przypadku publikacji oryginalnych wyników badań polega na  ich uczciwej i pełnej prezentacji, umożliwiającej odtworzenie opisywanych badań przez osoby trzecie, a także na ich obiektywnej interpretacji;
2.    Zasadę oryginalności, polegającą na zgłaszaniu przez autorów wyłącznie własnych, oryginalnych utworów oraz w przypadku wykorzystywania dorobku innych twórców, oznaczanie ich zgodnie z zasadami cytatu, bądź uzyskaniu zgody na wydanie materiałów wcześniej publikowanych od ich właścicieli bądź dysponentów;
3.    Ograniczanie autorstwa publikacji do osób, które wniosły znaczący wkład w jej koncepcję, projekt i realizację z równoczesnym aktywnym przeciwdziałaniem takim zjawiskom, jak: ghostwriting czy guest authorship w przypadku ich wykrycia;
4.    Rzetelne podawanie przez autorów źródeł, które wykorzystywali przy tworzeniu własnego opracowania i ich umieszczenie w bibliografii załącznikowej;
5.    Gotowość autorów do udostępnienia nieprzetworzonych wyników badań, również w okresie po publikacji;
6.    Niepublikowanie przez autorów tekstów opisujących te same badania w więcej niż w jednym tytule, z wyłączeniem streszczeń.

Najważniejszymi zasadami obowiązującymi redaktora naukowego publikacji złożonej są:
1.    Kwalifikowanie poszczególnych opracowań do publikacji wyłącznie na podstawie: (a) zgodności z przekazanymi autorom wytycznymi, (b) wartości merytorycznej, (c) oryginalności, (d) przejrzystości prezentacji;
2.    Współpraca z Wydawcą w celu zagwarantowania rzetelności naukowej i przestrzegania zasady autorstwa, polegającej w tym przypadku na upewnieniu się, że poszczególni autorzy mający wkład w powstanie publikacji akceptują jej kształt po przeprowadzonej redakcji naukowej;
3.    Wycofanie tekstu z publikacji, w porozumieniu z Wydawcą, jeżeli pojawiły się dane o jej braku wiarygodności, również wskutek wystąpienia niezamierzonych błędów, rozpoznano cechy plagiatu czy też naruszenia zasad etyki wydawniczej.

Od osób, które podjęły się recenzji prac, Wydawca oczekuje:
1.    Współpracy wraz z redaktorem naukowym i/lub redakcją Wydawcy oraz z autorami w zakresie doskonalenia recenzowanego materiału;
2.    Oceny powierzonych prac w sposób staranny i obiektywny, w miarę możliwości z oceną ich rzetelności naukowej oraz z odpowiednim uzasadnieniem zgłaszanych uwag;
3.    Zachowania zasady fair play z wykluczeniem osobistej krytyki autora(ów);
4.    Zachowania poufności, polegającej na ujawnianiu prac jedynie osobom zaangażowanym w proces wydawniczy;
5.    Wykonania recenzji w ustalonym terminie bądź przyjęcia wspólnie z Wydawcą innego rozwiązania w przypadku niemożności dotrzymania tego terminu.
6.    Niepodejmowania się recenzji w przypadku konfliktu interesu z autorem (autorami) i niewykorzystywania recenzji ani samej pracy do własnych celów.

Zasady etyki obowiązujące Wydawcę:
1.    Wydawca, podejmując ostateczną decyzją o przyjęciu poszczególnych manuskryptów do publikacji, kieruje się przede wszystkim ich walorami merytorycznymi oraz zgodnością z wstępnymi założeniami dotyczącymi danej publikacji, które wcześniej zostały przekazane autorom. W przypadku publikacji złożonych Wydawca polega na opinii redaktora naukowego dzieła i współpracuje z nim w procesie kwalifikacji do druku. Zaangażowane strony  w procesie decyzji uwzględniają opinie recenzentów dotyczące wartości naukowej danej pracy, jej oryginalności i klarowności wywodu.
2.    Wydawca dokłada wszelkich starań, by takie elementy, jak: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo czy przekonania polityczne autorów w żaden sposób nie wpływały na ocenę tekstów.
3.    Wydawca nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, wyznaczeni recenzenci, redaktorzy oraz inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym.
4.    Nieopublikowane teksty nie są bez pisemnej zgody autorów udostępniane żadnym osobom, które nie są zaangażowanie w proces wydawniczy.
5.    Wydawca w porozumieniu z redaktorem naukowych dzieła lub samodzielnie może zdecydować zarówno o  wycofaniu tekstu z publikacji (jeżeli pojawiły się dane o braku jego wiarygodności, również wskutek wystąpienia niezamierzonych błędów, rozpoznano cechy plagiatu czy też naruszenia zasad etyki wydawniczej), jak i o potrzebie wprowadzenia korekt do materiałów już opublikowanych.
6.    Zespół redaktorów Wydawcy dba o spójność publikowanych materiałów, wyklucza etyczne i naukowe kompromisy, a gdy pojawi się taka potrzeba, jest gotowy do publikowania errat, korekt oraz sprostowań.

IV. Zasady recenzji
Zasady recenzji dotyczące prac zgłaszanych do  czasopism naukowych Wydawcy są zawsze dostępne na stronach internetowych poszczególnych czasopism. Zasady recenzji publikacji niecyklicznych dostępne są na stronie internetowej Wydawnictwa (http://www.viamedica.pl/zasady-recenzji).

V. Dystrybucja publikacji
1.    Publikacje Via Medica dystrybuowane są zarówno w postaci elektronicznej, w formatach dostosowanych także do urządzeń mobilnych, jak i w wersji drukowanej. Większość czasopism naukowych w wersji elektronicznej dostępna jest w trybie open access, na zasadach licencji Creative Common Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
2.    O nakładzie publikacji drukowanych decyduje Wydawca bądź jest to szczegółowo regulowane w zawieranych umowach wydawniczych.
3.    Każda publikacja opatrywana jest odpowiednio numerem ISSN bądź ISBN, osobno dla wersji papierowej oraz elektronicznej. Wydawnictwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przekazuje egzemplarze obowiązkowe publikacji naukowych i nienaukowych do stosownych instytucji.
4.    Ważnym kanałem dystrybucji publikacji Via Medica jest własna księgarnia internetowa: https://ikamed.pl.