Zasady recenzji

Zasady recenzji stosowane w grupie wydawniczej Via Medica


Grupa Via Medica, od początku swojej działalności specjalizuje się w zakresie upowszechniania informacji medycznej o charakterze naukowym i edukacyjnym. Wydajemy różne typy publikacji, skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i do pacjentów. Wśród nich kluczową rolę odgrywają recenzowane czasopisma specjalistyczne oraz recenzowane monografie naukowe.
W odniesieniu do tych publikacji wydawnictwo i współpracujący z nim redaktorzy przestrzegają zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE), poddając wymienione opracowania niezależnej recenzji naukowej. W znakomitej większości przypadków proces recenzji realizowany jest w trybie double-blind, co jest zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W przypadku czasopism naukowych proces recenzencki realizowany jest za pośrednictwem dedykowanego systemu elektronicznego, co jest szczegółowo opisane na stronach internetowych poszczególnych tytułów, które dostępne są pod adresem internetowym: www.journals.viamedica.pl
W przypadku monografii naukowych proces ich recenzji ma następujący przebieg:
1. Po otrzymaniu danego opracowania zespól redakcyjny zapoznaje się z nim, w razie potrzeby zasięga opinii konsultantów tematycznych, a następnie podejmuje decyzję o:
1.1 odrzuceniu monografii bez  recenzji;
1.2 zwróceniu autorom w celu uzupełnienia dostrzeżonych braków formalnych;
1.3 poddaniu go recenzji zewnętrznej.
 
2. W przypadku odrzucenia monografii bez recenzji Redakcja zwraca autorom wszystkie otrzymane materiały, zarówno w postaci drukowanej, jak i elektronicznej, a także usuwa wszystkie ich kopie, które mogły zostać wytworzone w wydawnictwie w ramach tego etapu oceny.
3. W przypadku skierowania prośby do autorów o uzupełnienie dostrzeżonych braków w opracowaniu Redakcja uzgadnia z autorami termin, w których przekazanie tych uzupełnień będzie możliwe. Jeśli poprawione opracowanie nie zostanie przekazane Redakcji w przyjętym terminie, może ona odstąpić od dalszej jego oceny.

4. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny monografii jest ona kierowana do zewnętrznej recenzji naukowej, realizowanej – co do zasady – przez dwóch niezależnych ekspertów z danej dziedziny, będących samodzielnymi pracownikami naukowymi.
5. Redakcja oczekuje od recenzentów przygotowania wyczerpującej recenzji opisowej oraz sformułowania jednoznacznej rekomendacji dotyczącej ocenianego opracowania, kwalifikującej je do:
5.1 odrzucenia,
5.2 przyjęcia do planu wydawniczego,
5.3 wskazania poprawek, których uwzględnienie stanowi warunek przyjęcia publikacji.
6. W zależności od rodzaju rekomendacji wskazanych w dwóch otrzymanych recenzjach Redakcja:
6.1 odrzuca monografię w przypadku dwóch negatywnych recenzji;
6.2 uzgadnia z autorami wprowadzenie poprawek wskazanych przez recenzentów;
6.3 powołuje trzeciego recenzenta w przypadku rozbieżnych rekomendacji pierwszych dwóch recenzentów, konsultuje wnioski z negatywnej recenzji z autorami, podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą monografii, w zależności od wyniku trzeciej recenzji;
6.4 włącza opracowanie do planu wydawniczego w przypadku dwóch pozytywnych recenzji.
7. Nazwiska recenzentów, po uzyskaniu ich zgody, mogą być ujawniane w momencie wydania publikacji, a uzyskane recenzje zachowywane są w dokumentacji wewnętrznej Redakcji.
8. Wydawnictwo, podejmując współpracę naukową z ekspertami, zaleca im przestrzeganie dobrych praktyk w zakresie opracowania manuskryptów, polegających między innymi, ale nie wyłącznie, na unikaniu plagiatu, autoplagiatu, zjawiska ghostwriting, czy wykorzystywania w monografii materiałów będących własnością stron trzecich bez odpowiedniego zezwolenia. Autorzy podpisują dokumenty (oświadczenia/umowy), które zawierają stosowne klauzule, wykluczające tego rodzaju praktyki.